Bài 1: Các định nghĩa | Phim202.com

Bài 1: Các định nghĩa

Bài 1: Các định nghĩa

Bài 1: Các định nghĩa

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 10):

Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 10):

Trong hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra các vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vector bằng nhau.

Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

Bài 1: Các định nghĩa

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10):

Lời giải:

Bài 1: Các định nghĩa

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 10):

Lời giải:

CLOSE
CLOSE