Bài 3: Hàm số bậc hai | Phim202.com

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 1 (trang 49 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 2 (trang 49 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Câu e và f thực hiện như trên.

Bài 3 (trang 49 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 4 (trang 50 SGK Đại số 10):

Lời giải:

CLOSE
CLOSE