ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý Full | PHIM TRUYỀN HÌNH CỔ TRANG 2021

25,397
https://www.youtube.com/watch?v=F_4qWCwECrA

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý

ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý | PHIM TRUYỀN HÌNH CỔ TRANG 2021 | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA.

Đạo diễn: Trương Vĩnh Tân.

Danh sách diễn viên:

Ngô Tú Ba vai Tư Mã Ý.

Lưu Đào vai Trương Xuân Hoa: chính thất Tư Mã Ý.

Lý Thần vai Tào Phi: tự Tử Hoàn, Ngụy Văn đế, trưởng tử Tào Tháo, con Biện phu nhân.

Vu Hòa Vỹ vai Tào Tháo: tự Mạnh Đức, thừa tướng Hán thất, Ngụy vương, Ngụy Võ đế.

Đường Nghệ Hân vai Quách Chiếu: hoàng hậu Tào Phu, tự Nữ Vương, Ngụy Văn đế Văn Đức hoàng hậu.

Trương Quân Ninh vai Bách Lý Quân: tiểu thiếp Tư Mã Ý, Bách phu nhân, thân mẫu Tư Mã Luân.

Add your comment

Your email address will not be published.