HOÀNG HẬU VƯỢT THỜI GIAN Full

HOÀNG HẬU VƯỢT THỜI GIAN
Vào năm Ung Chính triều Thanh, Con gái của dự khuyết tứ phẩm Điển Nghi Lăng Trụ là Liên Nhi, nghe lời cha mà kết giao với Thập thất vương gia Dận Lễ. Hai bên giao tình đậm sâu, vốn muốn kết bái phu thê.

Add your comment

Your email address will not be published.