TRUYỀN KỲ TÂN TỨ QUÂN Full

https://www.youtube.com/watch?v=kAutDpORax4

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

TRUYỀN KỲ TÂN TỨ QUÂNNội dung TRUYỀN KỲ TÂN TỨ QUÂN.

Đạo diễn: Trần Vỹ Tường.

Diễn viên: Vu Chấn, Chu Vịnh Đằng, Ngụy Xuân Quang.